Aryan Ikhare, Priti Tyde, Raj Dabhade, Sanjana Bakawle, Yogesh Tomar