STUDENTS NAME 2015-2016 STUDENTS NAME 2015-2016
X XII
DIVYA BALWANI 93.83% MOHIT KESHWANI         84.4%
JAYESH YADAV 80.33% NIKITA PAYAK         81.6%
TIWNKAL PAL 78.16% DEEPANSHI JAMORE         81.4%
STUDENTS NAME 2016-2017 STUDENTS NAME 2014-2015
X XII
PREETI CHOUHAN 77.83% PRATHMESH CHOUDHARY            79%
PREET RAJPUT 73.50% MANALI BORASKAR          78.2%
MOHIT PAL 66.00% NEVIDITA SHARMA          77.4%